Even Seymour is shopping!!! #shopaholic #diva #seymourbutts #marinafini

Even Seymour is shopping!!! #shopaholic #diva #seymourbutts #marinafini